Terms of Service

1. Điều khoản

Khi truy cập Trang web này, có thể truy cập từ https://new2h.com, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web này và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về thỏa thuận với bất kỳ luật pháp địa phương hiện hành nào.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm truy cập trang web này. Các tài liệu trong Trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu.

2. Sử dụng LicensePermission được cấp để tải xuống tạm thời một bản sao của tài liệu trên Trang web của New2H chỉ để xem cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:

  • Sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
  • Sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc cho bất kỳ trưng bày công cộng nào;
  • Cố gắng thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào có trên Trang web của New2H;
  • Loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc các ký hiệu độc quyền khác khỏi các tài liệu;
  • Hoặc chuyển tài liệu cho người khác hoặc “nhân bản” tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Điều này sẽ cho phép New2H chấm dứt khi vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này. Sau khi chấm dứt, quyền xem của bạn cũng sẽ bị chấm dứt và bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu cho dù đó là định dạng in hay điện tử.

3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tất cả các tài liệu trên Trang web của New2H đều được cung cấp “nguyên trạng”. New2H không bảo đảm, có thể được diễn đạt hay ngụ ý, do đó sẽ phủ nhận tất cả các bảo hành khác.

Hơn nữa, New2H không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên Trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc bất kỳ trang nào được liên kết với Trang web này.

4. Hạn chế

New2H hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh khi sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên Trang web của New2H, ngay cả khi New2H hoặc đại diện được ủy quyền của.

Trang web này đã được thông báo, bằng miệng hoặc bằng văn bản, về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Một số quyền tài phán không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với những thiệt hại ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Sửa đổi và lỗi

Các tài liệu xuất hiện trên Trang web của New2H có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. New2H sẽ không cam kết rằng bất kỳ tài liệu nào trong Trang web này là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. New2H có thể thay đổi các tài liệu có trên Trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. New2H không cam kết cập nhật tài liệu.

6. Links

New2H chưa xem xét tất cả các trang được liên kết với Trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang nào được liên kết như vậy. Sự hiện diện của bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là New2H xác nhận trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào đều do người dùng tự chịu rủi ro.

7. Sửa đổi Điều khoản Sử dụng Trang web

New2H có thể sửa đổi Điều khoản Sử dụng này cho Trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

8. Quyền riêng tư của bạn

Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

9. Luật điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Trang web của New2H sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp vn mà không liên quan đến xung đột với các quy định pháp luật của nó.

Share on:
Scroll to Top